కావ్యములు మను చరిత్రము షష్ఠాశ్వాసము
స్వరోచి విభావసీ కళావతుల రాజయక్ష్మను నివారించుట
ఉ. ఆ రజనీశబింబ రుచిరాస్యలఁ గాంచి తదామయవ్యథా
భారము మాన్పఁగాఁ దమి నృపాలుఁడు తత్కల ధౌత గోత్రకాం
తారపదంబునం దుపచితం బగు మందును దత్క్రియోచితా
హారము నెమ్మి నిచ్చుచు ననామయధన్యలఁ జేసి పన్నెగాన్‌.
13
శా. ఆ దివ్యౌషధరాజిచేఁ దమమహా వ్యాధివ్యథల్‌ దీఱినన్‌
మోదంబంది లతాంగు లంబుజకులంబున్‌ నవ్వుకందోయితో
సౌదామి న్యభిరామ దేహరుచితో సంపూర్ణ చంద్రానన
శ్రీదర్పోన్నతితోఁ జెలంగి సురనారీసూనుఁ గీర్తించుచున్‌.
14
క. మా కుపకార మొనర్చితి
నీకుం బ్రతిసేయ నెట్లు నేరుతు? మైనన్‌
లోకోత్తర! మా వలనను
జేకొనుకార్యములు గలవు చెప్పెద మెలమిన్‌.
15
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu - shhashhThAshvAsamu ( telugu andhra )