కావ్యములు మను చరిత్రము షష్ఠాశ్వాసము
విభావసీ కళావతులకుఁ బెండ్లి యగుట
క. ఏకాగ్రత నవ్విద్యలు
గైకొని పుణ్యాహపూర్వకంబుగ గుణ ర
త్నాకరుఁ డయ్యిద్దఱ న
స్తోకోన్నతిఁ బెండ్లియయ్యె సుముహూర్తమున\న్‌.
59
ఉ. ఆ సమయంబున\న్‌ మొరసె నభ్రపథంబున దేవదుంధుభుల్‌
సేసలు చల్లి రచ్చరలు సిద్ధనికాయము చేరి సన్నుతుల్‌
సేసెఁ బ్రసూనవృష్టి గురిసె\న్‌ జన రంజన కారి వాసనో
ల్లాసములై చెలంగె శుభలక్షణ దక్షిణ గంధవాహముల్‌.
60
క. ఈ విధమున నుద్వాహం
బై వేలుపువెలఁదిపట్టి యంచిత మతి న
ప్పూవుంబోఁడులు మూవుర
తో వివిధ విహార సంగతులఁ దత్పరుఁడై.
61
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu - shhashhThAshvAsamu ( telugu andhra )