కావ్యములు మను చరిత్రము షష్ఠాశ్వాసము
హరిణము స్వరోచిని గర్హించుట
శా. కాంచె\న్‌ భూవిభుఁ డొక్కనాఁడు కనకాఖర్వ ప్రభా మంజులా
స్యాంచన్మేచకరత్న విభ్రమ సనాథానూన దృగ్రోచుల\న్‌
మించుం బ్రాయపు లేటిపిండు తనుఁ గూర్మిం జుట్టిరాఁ దద్వనో
దంచద్భూమిఁ జరించు నొక్కహరిణోత్తంసంబు నింపారఁగా\న్‌.
77
క. కని సతులకుఁ జూపెడు తఱి
ఘనముగఁ దమచెవుల వాలుఁ గన్నులు సోల\న్‌
మొనసెలవి యెత్తి ప్రియునా
ననమున్‌ మూర్కొనుచు నఱ్ఱు నాకెడువేళన్‌.
78
శా. హుంకారం బొనరించి వే తలఁగు డోహో! నేను స్వారోచినే
పంకేజాక్షులతోడ నెల్లప్పుడు దర్పస్ఫూర్తిఁ గ్రీడింప? ల
జ్జాంకూరం బడఁగించినారు తలపోయన్‌ నాకు రోఁతయ్యె మీ
రింక\న్‌ బోయి వరింపుఁ డొక్కరుని భోగేచ్ఛన్‌ నివారించితిన్‌.
79
చ. బరువన కింతులం దనకుఁ బల్వుర గూర్చుట భోగవాంఛఁగా
కరయఁగ నొండు గాదు ధన మన్న ధ్రువంబుగ నంగనాజనో
త్కరసముపార్జితం బటులు గావున వీనికి లే దిహంబునుం
బరమును నన్ను నట్ల పఱుపం బనిలే దిది చెప్ప నేటికిన్‌.
80
క. వీని విధంబున వనితా
ధీనుఁడ నై పెంపు దక్కి తిరుగుచు నుండం
గా నే వెఱ్ఱినె! తమకము
మాని చనుం డన్న నవియు మసలక చనియెన్‌.
81
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu - shhashhThAshvAsamu ( telugu andhra )