కావ్యములు మను చరిత్రము షష్ఠాశ్వాసము
హరిణీ రూపమున వచ్చిన వనదేవత స్వరోచిని బ్రసన్నుని జేసికొనుట
మ. కని మౌర్వీ నినదంబు సేయుచు భుజంగ క్రూర నారాచముం
దన దోర్దండ కృతాంతదండనిభ కోదండంబునం గూర్చి బో
రన నేయం దమకించుచుండ నొక సారంగాంగనారత్న మ
జ్జన నాథాగ్రణిఁ జేరి పంచజన భాషాప్రౌఢిమై నిట్లనున్‌.
89
క. నృప! యీ క్రోడము నీకే
యపకారము సేసె? దీని కలుగఁగ నేలా?
కృప మదిఁ జొనుపక నాపై
నిపు డీ శర మేసి నిగ్రహించుట యొప్పున్‌.
90
క. అని పలుక నతఁడు నీ వీ
తనువుపయిన్‌ రోయ నేల? తద్దయు గృశమై
యునికియుఁ గాదు గదా! చెపు
మనవుడు నా హరిణి పల్కె నవనీపతికిన్‌.
91
ఆ. అన్యసతులయందు నాసక్తుఁ డగువానిఁ
దమక మొదవి కూఁడ దలఁచుకంటె
మరణ మైన మేలు మది వితర్కింపంగ
ననుచుఁ బలుకుటయును నవనివిభుఁడు.
92
క. తావకహృదయం బెవ్వని
పై వదలక నిలిచె నీదు భావము తెలియం
గా వలయుఁ జెప్పు మన్న ధ
రావల్లభుతోడ హరిణి క్రమ్మఱ ననియెన్‌.
93
చ. చెదరక నామనంబు నృపశేఖర! నీ యెడ నిల్చి మన్మథ
ప్రదర పరంపరా విహతి పాల్పడి వ్రేఁగెడు నట్లుగాన నా
యద టడఁగింపు మన్న హరిణాంగన వీవు నరుండ నే ముదం
బొదవఁగ నీకు నాకు మిథునోచితకృత్యము లెట్లు చేకుఱు\న్‌.
94
క. నావుడు నను నాలింగన
మీ వనురాగమునఁ జేయు మింతియ చాలు\న్‌
భూవర! యన్నఁ గృపార్ద్రుఁడు
గావున నా నృపతి హరిణిఁ గౌఁగిటఁ జేర్చెన్‌.
95
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu - shhashhThAshvAsamu ( telugu andhra )