కావ్యములు మను చరిత్రము షష్ఠాశ్వాసము
శ్రీ మహావిష్ణువు స్వారోచిషుని మనువుగ నియమించుట
క. సాలోక్యముఁ దుది నిచ్చెద
నేలు మిల ద్వితీయ మనువ వీవై నయ ధ
ర్మాలోలబుద్ధిఁ దిరముగ
వేలుపులకుఁ దపసులకును విధికిఁ బ్రియముగా\న్‌.
119
చ. అని మహిమ\న్‌ మనుత్వమున కాతనిఁ బట్టము గట్టి పద్మలో
చనుఁడు విరించి శర్వముఖ సర్వసుపర్వులతో నదృశ్యుఁడై
చనియె నిజాలయంబునకు శాస్త్రవినిశ్చయయుక్తి దండపా
లనముల నవ్విభుండుఁ బ్రజలం బ్రజల ట్లరసెం గృపామతి\న్‌.
120
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu - shhashhThAshvAsamu ( telugu andhra )