కావ్యములు పారిజాతాపహరణము - ముక్కు తిమ్మన చతుర్థాశ్వాసము
అలముకొన్న చీఁకటులు
మ. మరుదీశ ద్విప దానశోభ, శిఖి ధూమ్యా రోచిఁ గీనాశ కా
సర దేహప్రభ, రాక్ష సాసి లతికాంచ ద్దీధితి, న్వారిధీ
శ్వర కేతు ద్యుతి, మాతరిశ్వ హరిణచ్ఛాయ\న్‌, ధనాధ్యక్ష నీ
లరుచి\న్‌, ధూర్జటి కంఠకాంతిఁ దమము ల్ప్రాపించె దిగ్వీథుల\న్‌.
46
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - pArijAtApaharaNamu - mukku timmana ( telugu andhra )