కావ్యములు పారిజాతాపహరణము - ముక్కు తిమ్మన విషయ సూచిక
అవతారిక
ప్రథమాశ్వాసము
ద్వితీయాశ్వాసము
తృతీయాశ్వాసము
చతుర్థాశ్వాసము
పంచమాశ్వాసము
అవతారిక
ఇష్టదేవతా స్తుతి
కృతిపతి వంశ (కృష్ణ) ప్రశస్తి
కృతిపతి కృష్ణదేవరాయల శౌర్య ప్రతాపములు
షష్ఠ్యంతములు
ప్రథమాశ్వాసము
కావ్యావతారిక
శ్రీకృష్ణుని సంసార విభూతి
రుక్మిణితో జూదమాడుచున్న శ్రీకృష్ణుని దర్శనార్థము నారదుఁడు వచ్చుట
నారదాగమన వర్ణనము
నారదునకు రుక్మిణీ కృష్ణుల యాతిథ్యము
నారదుఁడు శ్రీకృష్ణుని దశావతారముల నుతించుట
నారదుఁడు పారిజాత ప్రసూనమును శ్రీ కృష్ణున కర్పించుట
కృష్ణుఁడు పారిజాతమును రుక్మిణి కొసఁగుట
నారదుఁడు పారిజాత మహిమను వివరించుట
రుక్మిణిపైఁ గృష్ణ ప్రేమాతిశయ ప్రశంస
సత్యకుఁ జెలికత్తె పారిజాత వృతాంతము సెప్పుట
సత్యభామ యాగ్రహోదగ్రత
సత్య కోప గృహ ప్రవేశము
శ్రీకృష్ణుఁడు సత్య సౌధమున కరుగుట
శ్రీకృష్ణుఁడు సత్యభామ ననునయించుట
సత్య తనకు మ్రొక్కెడు పతి శిరమును బాదమునఁ దొలఁగఁ ద్రోయుట
రసికావతంసుఁడగు శ్రీకృష్ణుని లాలనము
కోప వివశయై సత్య శ్రీకృష్ణుని బరుషోక్తులాడుట
సత్య విలాప మోహనత
పారిజాత వృక్షమునే తెచ్చియిచ్చెదనని కృష్ణుని ప్రతిన
సత్య యూరడిల్లుట
ఆశ్వాసాంతము
ద్వితీయాశ్వాసము
ప్రారంభము
శ్రీకృష్ణుఁడు సత్యభామను రసాంబుధి నోలార్చుట
సత్యా సౌధమున శ్రీకృష్ణుని మజ్జన భోజనాదులు
నారదుఁడు శ్రీకృష్ణ సత్యభామలఁ జూడవచ్చుట
సత్యభామకు నారదాశీర్వాదము
నారదుని వీడుకోలు
సాయం సంధ్యా వర్ణనము
అంధకార వర్ణనము
నక్షత్ర వర్ణనము
చంద్రాభ్యుదయము
చకోరముల బువ్వఁపుబంతి
వలరాజు దండయాత్ర
చంద్రికలు, జారిణులు
వేగుచుక్క వర్ణనము
శ్రీకృష్ణునకు వైతాళికుల మేల్కొలుపులు
ప్రభాత శోభ
దేవలోకమునకు శ్రీకృష్ణుని ప్రయాణ సన్నాహము
గరుత్మంతుని యాగమనము
సత్యాకృష్ణులు గరుడ వాహనారూఢులై స్వర్గమునకుఁ బయనమగుట
శ్రీకృష్ణుఁడు సత్యభామకు మేరువు సోయగమును జూపుట
ఇంద్రపురీ వైభవము
ఆశ్వాసాంతము
తృతీయాశ్వాసము
ప్రారంభము
ఇంద్రాది దేవతలు శ్రీకృష్ణునకు మ్రొక్కి యాహ్వానించుట
అప్సరసలు హర్మ్యము లెక్కి శ్రీకృష్ణుని దర్శించుట
దేవమాత యదితిని శ్రీకృష్ణుఁడు దర్శించుట
అదితి హరి యవతారములను స్తుతించుట
శ్రీకృష్ణావతార విభూతి
శ్రీకృష్ణుఁడు వైజయంతమున విడియుట
వైజయంత రామణీయకము
నందనోద్యాన సౌందర్యము
మధుప విలాపము
వసంత వైభవము
ఆశ్వాసాంతము
చతుర్థాశ్వాసము
ప్రారంభము
సత్యా శ్రీకృష్ణుల వనవిహారము
శ్రీకృష్ణుఁడు పారిజాత మహిమను సత్యకుఁ జెప్పుట
ఎండవేడిమి
సత్యాకృష్ణుల జలకేళి
సంధ్యాకాల వర్ణనము
అలముకొన్న చీఁకటులు
చంద్రోదయ శోభ
ఉదయ సూర్య ప్రస్తుతి
శ్రీకృష్ణుఁడు పారిజాత వృక్షమును గొని పోవుట
వనపాలకు లడ్డగింపఁ బోవుట
సత్యభామ ప్రగల్భోక్తులు
ఇంద్రునితో వనపాలకులు పారిజాతాపహరణ వృత్తాంతము సెప్పుట
ఇంద్రుఁడు రౌద్రాకృతిఁ దాల్చుట
ఇంద్రపురి సమర సన్నాహములు
అమృతాంధసుల వీరావేశము
ఇంద్రుఁడు యుద్ధమునకు వెడలుట
దిక్పాలురు యుద్ధమునకు వెడలుట
ముప్పది మూడు కోటుల దేవతలు యుద్ధమునకు వెడలుట
ఆశ్వాసాంతము
పంచమాశ్వాసము
ప్రారంభము
అమరసేన శ్రీకృష్ణుని చుట్టుముట్టుట
శ్రీకృష్ణుఁడు యుద్ధమునకు సంసిద్ధుఁడగుట
భీకర సంగరము
శ్రీకృష్ణుఁ డమరగణముల నుగ్గునూచము సేయుట
పారిపోవుచున్న దిక్పతుల నింద్రుఁ డదలించుట
కృష్ణుఁ డింద్రుని నొప్పించుట
దిక్పతు లొక్కుమ్మడి శ్రీకృష్ణుని దాఁకుట
ఇంద్రోపేంద్రుల భీషణ సమరము
నారదుని యానంద నృత్యము
ఇంద్రుఁడు వజ్రాయుధమును బ్రయోగించుట
శ్రీకృష్ణుఁడు వజ్రాయుధమును నొడిచిపట్టుట
ఇంద్రుఁడు కృష్ణునకు మ్రొక్కుట
శ్రీకృష్ణుఁ డింద్రు నూరార్చుట
శ్రీకృష్ణుఁడు పారిజాత తరువుతో నిజనగరి కేతెంచుట
పారిజాత తరు ప్రతిష్ఠ
నారద పునరాగమనము
నారదుఁడు సత్యకుఁ బుణ్యక వ్రత ముపదేశించుట
వ్రతోత్సవ వైభవము
శ్రీకృష్ణుని సత్యభామ నారదునకు దాన మొసఁగుట
నారదుఁడు శ్రీకృష్ణునిచే నూడిగములు సేయించు కొనుట
సత్యభామ శ్రీకృష్ణుని మరలఁ గొనుట
సత్య సవతులందఱకు వాయనము లొసఁగుట
నారదుఁడు చతురోక్తుల శ్రీకృష్ణుని నుతించుట
కవి స్వీయచరిత్ర
ఆశ్వాసాంతము
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - pArijAtApaharaNamu - mukku timmana ( telugu andhra )