కావ్యములు పారిజాతాపహరణము - ముక్కు తిమ్మన చతుర్థాశ్వాసము
చంద్రోదయ శోభ
మ. వనజశ్రీ ధన పశ్యతోహరుఁడు, జీవంజీవజీవంబు, ప
చ్చనివిల్కానికి మామ, చల్వగని, పశ్యత్ఫాల జూటాగ్ర మో
హన రత్నంబు, సుధాకరుండపుడు ప్రాగద్రి స్థలీవీథి నొ
య్యనఁ దోతెంచె వియత్తటీ కషణ లీలానీత శంఖాకృతి\న్‌.
47
క. ఆరాత్రి సత్యఁ గూడి ము
రారి ముదం బెసఁగ వైజయంతమున మనో
భూ రాజ్య సౌఖ్య నిద్రా
పారీణత నుండుచోఁ బ్రభాతం బయ్యె\న్‌.
48
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - pArijAtApaharaNamu - mukku timmana ( telugu andhra )