కావ్యములు విజయ విలాసము ప్రథమాశ్వాసము
అర్జునుని సౌశీల్యాదులు
ఉ. అన్నలపట్లఁ, దమ్ముల యెడాటమునన్‌ సముఁ డంచు నెన్నఁగా
నెన్నిక గన్న మేటి, యెదు రెక్కడ లేక నృపాల కోటిలో
వన్నెయు వాసియున్‌ గలిగి వర్తిలు పౌరుషశాలి సాత్త్వికుల్‌
దన్ను నుతింపఁగాఁ దనరు ధార్మికుఁ డర్జునుఁ డొప్పు నెంతయున్‌
27
చ. అతని నుతింప శక్యమె? జయంతుని తమ్ముఁడు సోయగమ్మునన్‌
బతగ కులాధిప ధ్వజుని ప్రాణసఖుండు కృపారసమ్మునన్‌,
క్షితిధర కన్యకాధిపతికిన్‌ బ్రతి జోదు సమిజ్జయమ్మునం,
దతని కతండె సాటి చతురబ్ధి పరీత మహీతలమ్మునన్‌
28
తే. పాఱఁ జూచినఁ బరసేన పాఱఁ జుచు,
వింటి కొరగిన రిపురాజి వింటి కొరగు,
వేయు నేటికి? నల పాండవేయు సాటి
వీరుఁ డిల లేఁడు; ప్రతి రఘువీరుఁ డొకఁడె.
29
క. అతిలోక సమీక జయో
న్నతిచే ధర్మజున కింపొనర్చుచు వినయా
న్వితుఁడై సమస్తజన స
మ్మతుఁడై నరుఁ డుండె నిటు లమానుష చర్యన్‌
30
ఉ. అంతట నొక్కనాఁడు గదుఁడన్‌ యదువంశభవుండు రుక్మిణీ
కాంతుఁడు కూరిమిన్‌ బనుపఁగాఁ, గుశలం బరయంగ వచ్చి, యే
కాంతపువేళ ద్వారవతి యందలి వార్తలు దెల్పుచున్‌ దటి
త్కాంతి మనోహరాంగు లగు కన్నెల చక్కఁదనంబు లెన్నుచున్‌
31
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - prathamAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )