కావ్యములు విజయ విలాసము ప్రథమాశ్వాసము
గదుఁడు గావించిన సుభద్రా సౌందర్య ప్రశంస
పంచ
చామరము.
కనన్‌ సుభద్రకున్‌ సమంబు గాఁగ నే మృగీ విలో
కనన్‌; నిజంబు గాఁగ నే జగంబునందుఁ జూచి కా
కనన్‌; దదీయ వర్ణనీయ హావ భావ ధీ వయః
కన న్మనోజ్ఞ రేఖ లెన్నఁగాఁ దరంబె గ్రక్కనన్‌?
32
ఉ. ప్రాయపుఁ డెక్కునన్‌ జెలువ పల్కులు చిల్కల గారవించుఁ; గ
న్దోయి చకోరపాళి దయతోఁ బెనుచున్‌; జనుకట్టు మచ్చిక
ల్సేయు సదా రథాంగ యుగళిన్‌; నడ లంచల బుజ్జగించు; నౌ
నే యెడ నింపు గావు గణియింప నవీన వయో విలాసముల్‌?
33
చ. అతివ కుచంబులున్‌, మెఱుఁగుటారును, వేనలియున్‌, ధరాధిపో
న్నతియు, నహీనభూతి కలనంబు, ఘనాభ్యుదయంబు నిప్పు డొం
దితి మని మాటిమాటికిని నిక్కెడు, నీల్గెడు, విఱ్ఱవీఁగెడున్‌;
క్షితి నటు గాదె యొక్కొకరికిన్‌ నడమంత్రపుఁ గల్మి కల్గినన్‌!
34
సీ. కేళికా సరసిలోఁ దేలియాడుటఁ జేసి శైవాల లత కొంత సాటి వచ్చుఁ;
బుష్పమాలికలతోఁ బొందు సల్పుటఁ జేసి యెలదేఁటి గమి కొంత యీడు వచ్చుఁ;
గంటి కింపగు రేఖ గల్గియుండుటఁ జేసి మినుకుఁ గాటుక కొంత దినుసు వచ్చుఁ;
బిఱుఁద నొయ్యారంబు మెఱయుచుండుటఁ జేసి చమరి వాల మొకింత సమము వచ్చుఁ;
 
తే. గాక నీలత్వమున సరి గావు తెలియ నెఱి గలిగి, యొక్క మొత్తమై, నిడుదలై, ద
ళమ్ములై, మెర్గు లై, కారు క్రమ్ముచున్న వికచకమలాక్షి నును సోగ వెండ్రుకలకు.
35
ఆ. నలిన లీల సంచు నలినలి గావించు
నించుమించు లాడు నించు మించు
లేమ నగవుఁజూపు లేమన నగు బాపు!
జగ మెఱుంగు దాని జగ మెఱుంగు
36
చ. జలరుహ గంధి వీనుల పసల్‌ నవసంఖ్య నదేమి లెక్కనున్‌;
జెలువ నఖాంకురాళి నెల చేడియ సైకముఁ దాను చుక్కనున్‌;
బొలఁతుక గబ్బి చన్నుఁగవ పువ్వుల చెండ్లను లేదు బంతనున్‌;
గలికి ముఖారవింద మల కల్వలరాయనిఁ ద్రోసి రాజనున్‌
37
క. అయ్యారే చెలు వెక్కడ?
న య్యారే గెలువఁ జాలు నంగజు నారిన్‌
వెయ్యాఱులలో సరి లే
రయ్యా రుచిరాంగరుచుల నయ్యంగనకున్‌.
38
క. కడు హెచ్చు కొప్పు; దానిన్‌
గడవన్‌ జనుదోయి హెచ్చు; కటి యన్నిటికిన్‌
గడు హెచ్చు; హెచ్చులన్నియు
నడుమే పసలేదు గాని నారీమణికిన్‌
39
ఉ. అంగము జాళువా పసిఁడి యంగము; క్రొన్నెలవంక నెన్నొసల్‌;
ముంగురు లింద్రనీలముల ముంగురు; లంగజు డాలు వాలుఁ జో
పుంగవ; యేమి చెప్ప నృపపుంగవ! ముజ్జగ మేలఁజేయు న
య్యంగనఁ బోలు నొక్క సకియన్‌ గన; నెన్నఁగ మించు నన్నిటన్‌
40
ఉ. ఎక్కడఁ జెప్పినాఁడఁ దరళేక్షణ చక్కఁదనమ్ము? నింక న
మ్మక్క! యదే మనంగ నిపు డందు శతాంశము దెల్పలేదు నే;
నొక్కొకయంగ మెంచవలయున్‌, బదివేల ముఖంబు లాయెఁబో;
చొక్కపుఁ జూపులో సొలపు చూచినఁ గాక యెఱుంగ వచ్చునే
41
చ. అని బహుభంగులం బొగడ నంగన ముంగల నిల్చినట్లుఁ దాఁ
గనుగొనినట్లునై నృపశిఖామణి డెందమునందుఁ బట్టఁజా
లని యనురక్తి 'నవ్వర విలాసిని నెన్నఁడు చూడఁ గల్గునో'
యని తమకించుచున్న సమయంబున గ్రక్కున దైవికంబునన్‌.
42
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - prathamAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )