కావ్యములు విజయ విలాసము ప్రథమాశ్వాసము
ఇలావంతుని జననము
క. ఈ గతి రతి కేళీ సుఖ
సాగరమునఁ దేలియున్న సమయంబునఁ, ద
ద్యోగం బెటువంటిదొ, స
ద్యోగర్భంబున సుపుత్త్రుఁడొకఁ డుదయించెన్‌
111
క. ఆ చక్కని బాఁలుడు వాక్‌
ప్రాచుర్యముఁ గాంచునని శుభగ్రహ దృష్టుల్‌
చూచి యిలావంతుండని
యా చతురుఁడు నామకరణ మలరిచి యంతన్‌
112
ఉ. కామినిఁ జూచి "రమ్ము గజగామిని! యిక్కడ నొక్కవాఁడిఁకన్‌
దామస మైన నక్కడ హితవ్రతి తైర్థికకోటి యాత్మలో
నేమని యెంచునో? యిపుడ యేఁగవలెన్‌, దరువాత నీసుత
గ్రామణి, నీవు వచ్చెదరు గా!" కని యూఱడిలంగఁ బల్కినన్‌
113
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - prathamAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )