కావ్యములు విజయ విలాసము ద్వితీయాశ్వాసము
చిత్రాంగదా వివాహ మహోత్సవము
క. సుత్రామ నిభుఁడు పాండ్య ధ
రిత్రీ విభుఁ డానతీయ, శృంగార కళా
చిత్రాంగద యుత యగు నా
చిత్రాంగదఁ బెండ్లికూఁతుఁ జేసిరి కాంతల్‌
12
క. గరిత లలంకృతి సేయఁగ
గరువపు మురు వపుడు హెచ్చి కన్నియ దనరెన్‌;
బరిణయపుం గై సేఁతల
నరపతి యొఱ పతిశయిల్లు నటనఁ జెలంగెన్‌
13
మ. తన వంశంబు నృపాలు పెండ్లిఁ గను తాత్పర్యంబునన్‌ వచ్చెనో
యనఁ జంద్రుం డలరెన్‌; గిరీటి సుముఖుండై యంతఁ గైసేసి తె
చ్చిన భద్రేభము నెక్కి ఠీవిమెయి వచ్చెన్‌ బాండ్యభూపాలు లో
చనముల్‌ చల్లఁగఁ, గ్రొత్త ముత్తియపు సేసల్‌ జవ్వనుల్‌ చల్లఁగన్‌
14
చ. నలుగడ హృద్య వాద్య నటనం బొలయన్‌, గపురంపు టారతుల్‌
వెలయ, ద్విజశ్రుతుల్‌ చెలఁగ, విప్ర వధూ శుభ గాన లీల శో
భిలఁగ వివాహవేదికకుఁ బెండ్లికుమారుఁడు వచ్చె నిట్టు; లా
వల నల పెండ్లి కూఁతురును వచ్చె రణచ్చరణాంగదంబులన్‌
15
శా. పంకేజాతములన్‌ దిసంతు లడచున్‌ బాలామణీ పాదముల్‌;
వంకల్‌ దీర్చు మనోజ సాయకములన్‌ వాల్చూపు; లేణాంకునిన్‌
శంకల్‌ సేయు మొగంబు; జక్కవకవన్‌ జక్కట్లు దిద్దుం గుచా
హంకారంబు; మదాళిమాలికల నూటాడించు వేణీ రుచుల్‌
16
క. హరిపతి నడుమున కూడెన్‌;
గరువపు నడకలకు నోడె గజపతి; యిఁక నీ
నరపతి లోనగు టరుదే
వరవర్ణిని మెఱుఁగు వాఁడి వాల్చూపులకున్‌?
17
ఉ. "చక్కని కన్యకామణికిఁ జక్కనివాఁ డగు ప్రాణనాథుఁడున్‌,
జక్కని శోభనాంగునకుఁ జక్కని యింతియుఁ గల్గు టబ్బురం
బెక్కడ, నిట్టు లుండవలదే! రతిదేవికి సాటి వచ్చుఁ బో
యి క్కనకాంగి; మన్మథున కీ డితఁ డీడిత రూపసంపదన్‌"
18
క. అని రూప కళలఁ జూపఱు
గొనియాడఁగఁ, బేరఁటాండ్రు గొందఱు తెర వం
చినఁ జూచె నతివ నర్జునుఁ
డనురాగాంబుధి తటాన నటఁ దెర యెత్తన్‌
19
తే. కలదు లే దన నసియాడు కౌను తీరుఁ,
దళుకు మొగమున కెగయు గుబ్బల బెడంగుఁ
జూచి, యాతని నిడువాలుఁ జూపు లపుడు
నిండు వేడుక మిన్నంది కొండఁ దాఁకె
20
చ. చిలకలకొల్కి కన్గొనియెఁ జేరలఁ గొల్వఁగ రాని కన్నులున్‌,
మొలక మెఱుంగు నీలముల ముద్దులు గాఱు నొయారి మీసముల్‌,
గలకల నవ్వు చక్కని మొగంబు, వెడంద యురంబు, సింగమున్‌
గలచు రువాణపుం గవును గల్గిన యా కురువీర పుంగవున్‌
21
క. అంగజ రాజ్యం బేలుట
కుం గట్టిన తోరణం బొకో యన, నతఁ డా
శృంగారవతికిఁ గట్టెన్‌
మంగళసూత్రంబు చతురిమం గళసీమన్‌
22
మ. అనురక్తిం దలఁబ్రాలు వోసె విజయుం డావేళ బంగారు కుం
డన రంగౌ నలినీలవేణిపయి ముత్యాల్‌ దోయిటన్‌ ముంచి చ
య్యనఁ బాల్పొంగిన కైవడిన్‌ సిరులు పెంపైఁ బూలు రేకెత్తిన
ట్లనె వర్ధిల్లు మటన్న దీవనల కెల్లన్‌ దావలం బై తగన్‌.
23
తే. తామ్రపర్ణీ నదీతీర ధరణి నేలు
దొరతనముఁ దెల్పఁగా రాశి దొరలఁ బోసె,
ముదిత చేతులఁ దలఁబ్రాలు ముత్తియములు
ముదిత చేతులగుచు సభాసదులు వొగడ
24
క. ఈ చందంబునఁ గల్యా
ణోచిత కృత్యంబు లెల్ల నొనరిచి యంతన్‌
రాచూలి భోగ్యవస్తు
ప్రాచుర్య మనోజ కేళిభవనమునందున్‌
25
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - dvitIyAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )