కావ్యములు విజయ విలాసము ద్వితీయాశ్వాసము
సౌభద్ర తీర్థమందలి మకరముల శాప మోక్షణము
మ. చని యా దక్షిణ పుణ్యభూమిఁ గనుచున్‌ సౌభద్ర తీర్థంబునం
దును స్నానం బొనరింపఁ బోవ నట మౌనుల్‌ కొంద "ఱోహో! నిలుం
డనఘైతన్ముఖ పంచతీర్థములయం దత్యుగ్ర నక్రంబు లుం
డును నూఱేఁడులనుండి; యిందు నొకనాఁడున్‌ జేరరా దేరికిన్‌
42
ఆ. 'మోక్షమునకుఁ బోవ మొస లెత్తుకొనిపోయె'
ననెడు వార్త నిక్క మగు నటంచుఁ
గ్రుంక వెఱతు రెవ్వరును; మీర లటు పోకుఁ"
డనిన నవ్వుకొనుచు నర్జునుండు
43
తే. "ఏను తీర్థము లాడఁగ నేఁగుదెంచి
యేను తీర్థ లాడక యివలఁ జనుట
పౌరుషమె?" యంచుఁ గ్రుంకఁబో వారిచరము
పట్టెఁ, బట్టిన న మ్మహా బాహుబలుఁడు
44
క. ఎడమ కరంబుననే యా
యెడ మకరముఁ బట్టి బయటి కీడిచి వైవన్‌
వడి భూమికఁ జూపిన కై
వడిఁ దొల్లిటి రూపు వాసి వాసి యెసంగన్‌
45
ఉ. వట్రువ గుబ్బలున్‌, దొగరు వాతెఱయున్‌, జిఱునవ్వు వెన్నెల
ల్తొట్రిలు ముద్దుమోమును, దళుక్కను మేను, వెడంద సోగ యై
వట్రిలు కన్నుదోయి, నిడువాలుఁ గురుల్‌, బటువౌ పిఱుందు, లేఁ
గుట్ర నునుంగవున్‌ గలుగు కోమలియై యది మ్రోల నిల్చినన్‌
46
క. ఆ లోలనయనఁ గనుఁగొని
యాలోచన చేసె నృపతి యద్భుత మతియై
యాలో 'నిది యచ్చర ప్రో
యాలో, కా కల్ల మరుని యాలో' యనుచున్‌
47
క. 'ఈ బాల మోమునకు నా
జాబిల్లికి నెంత దవ్వు? సరి వచ్చునొకో
యీబిడ చనుగవ కొక మె
ట్టా బంగరు గట్టు; తక్కు వౌ నెంచంగన్‌
48
క. నడు మెంత సైక? మోహో,
పిడికిటిలో నణఁగు; బెళుకు బేడిస మీలన్‌
గడ కొత్తుఁ గన్ను; లౌరా!
జడ యందముఁ జోపఁ బాఁపజగతిన్‌ గలదే?'
49
మ. అని యా క్రీడి మనంబునన్‌ బొగడి "యుగ్రాకార నక్రంబ వై
మును పట్లుండిన దేమి? మేలు చెలువంపుం గల్కివై యిప్పుడొ
ప్పిన దే? మెవ్వరి భామినీమణివి? నీపేరేమి?" నా నిట్లనున్‌
"విను మో భూవర! యానుపూర్విగఁ బురావృత్తాంత మాద్యంతమున్‌
50
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - dvitIyAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )