కావ్యములు విజయ విలాసము ద్వితీయాశ్వాసము
అర్జునుఁడు సుభద్ర రూపరేఖలఁ గాంచి పరవశుఁ డగుట
మ. మును విన్నది తా నప్పుడు
గనుఁగొన్నది యొక్కతీరుగాఁ దార్కాణై
పెనఁగొన్న మహాశ్చర్యం
బున నన్నరుఁడిట్టు లనుచుఁ బొగడం దొడఁగెన్‌.
101
ఉ. 'చూడమె దేవతాసతుల శోభనకాంతివిలాసవైఖరుల్‌
చూడమె నాగకన్యకల లోకమనోహరరూపసంపదల్‌
చూడమె మర్త్యకామినుల సోయగముం దమకంబు పెల్లు తీ
పాడఁగ? దీనివంటి యొఱపైన మిటారినిఁ జూడ మెందులన్‌.
102
క. చెక్కులజిగి చనుగుబ్బల
చక్కఁదనము మొగముతేట జడతీ రౌరా
చొక్క మగు దీనిఁ జూచినఁ
జొక్క మనం గూడ దెట్టి సుజ్ఞానులకున్‌.
103
ఉ. కన్నులు దీర్ఘముల్‌ నగుమొగం బవురా తలకట్టుతమ్మిపూ
పున్నమచందమామలకుఁ బొక్కిలి చక్కఁదనంబుఁ జెప్పఁగా
నున్నదె? మేలుబంతులు పయోధరముల్‌; మఱి కౌను సున్నయౌ
నెన్నిక కెక్కు వ్రాఁతఫల మివ్వరవర్ణినికి న్నిజంబుగన్‌.
104
తే. భ్రమరకమనోహరం బౌటఁ బద్మ మగును
తారకాహృద్య మగుట సుధానిధి యగు
రెంటి జగడాలు మోమున నంటి యుంట
నబ్జముఖి యంట లెస్స యీ యలరుఁబోఁడి.
105
సీ. ధారాధరము వెన్నుఁ దన్ని పుట్టినచాయ నున్నదీ బింబాధరోష్ఠివేణి
జక్కవకవ ఱొమ్ము త్రొక్కి నిల్చినజాడ నున్నవీ నవలాపయోధరములు
చిన్నప్రాయపులేఁడిఁ జెవులు పట్టాడించు గతి నున్నదీ రామకన్నుదోయి
నల్లచీమలబారు నడుము దాఁకినవీఁక నున్నదీ చెలువంపుఁగన్నెయారు
 
తే. విపులపులినంబు వెన్కకు వీఁగ నొత్తు నందమున నున్నదీ మందయానపిఱుఁదు
దీని కెనయైన లతకూనఁ గాన మా మనోజవజ్రాంగి యీ జగన్మోహనాంగి.
106
క. సైకము నడుము విలాస ర
సైకము నెమ్మొగము దీనిమృదుమధురోక్తుల్‌
పైకముఁ దెగడు న్నవలా
పైకములో నెల్ల మేలుబంతిది బళిరా!
107
ఉ. ఇత్తరళాక్షి మేనిజిగి యేలిక మేలికడానిపైఁడి కీ
గుత్తపుగుబ్బలాఁడిజడకూఁకటి చీఁకటిమూలదుంప కీ
పుత్తడిబొమ్మకన్నుఁగవపోలిక వాలికగండుమీల కీ
బిత్తరిముద్దునెమ్మొగము పిన్నమ పున్నమచందమామకున్‌.
108
తే. కామినీమణి నిడువాలుఁగన్నుఁగవకు
నెన్నికకు రాని తొగఱేకు లీడు సేఁత
తగదు తగ దిఁక నలినపత్రంబులందు
నీ డగునో యేమొ మాట వేయింట నొకటి.
109
క. మహిలో సరి గలదా యీ
మహిలోత్తంసంబుమేని మహిమకుఁ? దెలియ\న్‌
మిహికుందనపుసలాక\న్‌
మిహికాకరరేఖ మించు మించు\న్‌ మించున్‌.
110
సీ. కలిగెఁబో యీయింతి కులుకుగుబ్బలఁజూడ శీతశైలాదుల సేవఫలము
కలిగెఁబో యీనాతివళుల యందముఁ జూడ గంగాతరంగముల్‌ గన్నఫలము
కలిగెఁబో యీరామకనుబొమ ల్సూడంగ మును ధనుష్కోటిలో మునుఁగుఫలము
కలిగెఁబో యీభామకటివిలాసముఁ జూడ భూప్రదక్షిణము సల్పుటకు ఫలము
 
తే. తోడుతోడనె యిటులు చేకూడవలదె తన్వి దీఱంగ నీతన్విఁ గూడి
సరససంభోగ సల్లాపసరణిఁ దేలు నాఁడు గా ఫలియించుట నాతపంబు.
111
క. అని కొనియాడుచు నుండ\న్‌
వనితామణి నంత నుత్సవము చేసి పురం
బున కన్పుచు మాయామునిఁ
గనుఁగొని యాహలి నితాంతకౌతూహలి యై.
112
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - dvitIyAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )