కావ్యములు విజయ విలాసము ద్వితీయాశ్వాసము
సుభద్ర యర్జునుని వృత్తాంతమును యతి నడుగుట
తే. కురులు కెంపులబొగడల నెరయ దువ్వి
నిక్కుఁజనుగుబ్బలఁ బయంట చక్కఁ జేర్చి
పలికెఁ గలకంఠి మోమునఁ దెలివి తొలుక
ముత్తియపుముంగఱ యొకింత మోవిఁ గదియ.
161
మ. అవుఁగా మీ రిట మున్ను గన్గొనినచాయ ల్లేవుగా నాఁట నుం
డి విశేషంబులు గొన్ని మిమ్ము నడుగ\న్‌ వేడ్కయ్యెడు న్నాకు నె
య్యవి గన్గొంటిరి పుణ్యభూము? లట రాజ్యంబుల్‌ మనోజ్ఞంబు లె
య్యవి? యేయేపురముల్‌ గనంబడియె మీ కందంద మార్గంబునన్‌?
162
క. మీ రింద్రప్రస్థముఁ గని
నారా? పాండవులఁ జూచినారా? సుఖులై
వారందఱు నొకచో ను
న్నారా? వీరాగ్రగణ్యు నరు నెఱుఁగుదురా?
163
సీ. ఎగుబుజంబులవాఁడు మృగరాజమధ్యంబు పుడికిపుచ్చుకొను నెన్నడుమువాఁడు
నెఱివెండ్రుకలవాఁడు నీలంపునికరంపు మెఱుఁగుఁజామనచాయ మేనివాఁడు
గొప్పకన్నులవాఁడు కోదండగుణకిణాంకములైన ముంజేతు లమరువాఁడు
బవిరిగడ్డమువాఁడు పన్నిదం బిడి డాఁగ వచ్చు నందపువెన్ను మచ్చవాఁడు
 
తే. గరగరనివాఁడు నవ్వుమొగంబువాఁడు చూఁడ గలవాఁడు మేలైనసొబగువాఁడు
వావి మేనత్తకొడుకు కావలయు నాకు నర్జునుండు పరాక్రమోపార్జనుండు.
164
క. తడ వాయె భూప్రదక్షిణ
మడరింపఁగఁ బోయి యామహామహుఁడు పదం
పడి పుణ్యస్థలముల నె
న్నఁడు మీ రందందు నరుగ నరుఁ గానరు గా!
165
క. అన విని సమస్తభూములు
కనినారము తీర్థయాత్ర గావించునెడ\న్‌
గనుఁగొనినారము సంక్రం
దననందను ననిన ముద మెదం జెన్నొందన్‌.
166
ఉ. ఎచ్చటఁ గంటిరో విజయునిక్కువ నిక్కువ మౌనె? రాఁడుగా
యిచ్చటి కంచుఁ గోరికలు నీరికలెత్త రసోక్తిఁ బల్కఁగా
నొచ్చెము లేనిబీర మెద నూరఁగ నూఱఁగ సాగె వెంటనే
పచ్చనివింటివాఁ డపుడు పైఁదలిపైఁ దలిరాకు గైదువుల్‌.
167
ఉ. కోమలి యీగతి న్మదిఁ దగుల్వడఁ బల్కిన నవ్వి నిర్జర
గ్రామణిసూను మీరెచటఁ గంటిరొ యంటిని కన్నమాత్రమే
యే మని చెప్పవచ్చు నొకయించుక భేదము లేక యాయనే
మే మయి యున్నవారము సుమీ వికచాంబుజ పత్రలోచనా!
168
ఆ. తీర్థములను గ్రుంకి దేవతాసేవలు
చేసికొనుచుఁ బెక్కువాసరములు
గూడి యతఁడు మేము గోకర్ణమునయందు
నుంటి మనిన మచ్చెకంటి యలరి.
169
క. ఎక్కడ గోకర్ణం బన
నిక్కడి కది యెంతదూర మింతకు నతఁడీ
చక్కటికి వచ్చునో లే
కక్కడనే యుండి యవలి కరుగునో? చెపుఁడా!
170
క. అని రాజవదన మాటికి
ననురాగము తేటపడఁగ నాడెడుమాటల్‌
విని జేజేరాకొమరుఁడు
వనజేక్షణ కనియె వలపు వడ్డికిఁ బారన్‌.
171
క. వేమారు గ్రుచ్చి గ్రుచ్చిపు
డే మీ యడిగెదవు మన సొకించుక నీ కా
భూమీశుమీఁదఁ గలదో
తామరసదళాక్షి! నాకు దాఁపక చెపుమా!
172
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - dvitIyAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )