కావ్యములు విజయ విలాసము ద్వితీయాశ్వాసము
అర్జునుఁడు గాంధర్వ వివాహ మాడుమని సుభద్ర నర్థించుట
తే. ఏల పోయెదు నిలునిలు బాల! యనుచుఁ
జిఱునగవు నెమ్మొగంబునఁ జెంగలింపఁ
దమకమున లేచి మరులేచి తత్కరాంబు
జం బొడసి పట్టెఁ జేసాఁచి సవ్యసాచి.
177
క. పట్టినమాత్రనె దేవకి
పట్టికరాబ్జము లలాటపట్టిక చెమటల్‌
వెట్టె గగుర్పొడిచెం జను
క ట్టొక యిసుమంత వీడెఁ గట్టుంగొంగున్‌.
178
క. మరుఁ డపుడు బేసితూపులు
ధరియించియు నేమి చెప్పఁ దరుణి న్నరుని\న్‌
సరికోలలఁ బడ నేసె\న్‌
గొరవంకరొదల్‌ చెలంగఁ గ్రొన్ననవింటన్‌.
179
క. ఆరీతిం జేపట్టి వ
రారోహ\న్‌ వేదిమీఁదికై రాఁ దిగువ\న్‌
దూరము వెస నరుగక యొ
య్యారముగా నమ్రవదన యై యుండంగన్‌.
180
క. ఏ మును చూచి యెఱుఁగ నిను
నీ మును ననుఁ జూచి యెఱుఁగ వీవును నిపుడీ
ప్రేమలు వినుకలినే పై
పై మన కిర్వురకుఁ బర్వెఁ బర్వేందుముఖీ!
181
ఉ. శారిక హారికంకణము సద్దున కంటుట గాదు కేలు మం
జీరఝళంఝళధ్వనికిఁ జేరుట గాదు పదంబు లంచ వా
గ్ధోరణిమాధురీమహిమకు\న్‌ శుక మానుట గాదు చెక్కులో
సారసగంధి నాకొఱకు సారెకు వేఁడెడు జాడ లిన్నియున్‌.
182
క. చిలుకలకొలి కిది నాతోఁ
బలుకంగాఁ గొంత సిగ్గుపడియెడు ముంజే
చిలుకా! నీతో నైనను
బలుకంగా రాదె? పలుకు బంగారఁటవే?
183
మ. రతికి\న్‌ భారతికి\న్‌ వినోదకథలం బ్రాగల్భ్యము\న్‌ జూపి త
త్పతులం గూరిచి మాటవాసిఁగను పెద్దల్‌ గారె మీవార లా
చతురత్వం బిటఁ గొంత కానఁబడ నీ చంద్రానన\న్‌ గూర్చిన\న్‌
బ్రతికింపంగదె ముద్దుఁగీరమ సుధాబంధూభవద్గీరమా!
184
ఉ. చంపకగంధిమోవి సరసంబగు బింబ మటంచు వట్టితే
లింపు టెలుంగుతోఁ దమి దలిర్పఁగఁ బల్కినఁ జెక్కుగీఁటి ని
న్నింపున ముద్దుపెట్టుకొని యెన్నఁడు మన్ననసేయ నున్నదో?
పెంపుడుఁజిల్క! నిన్నుఁ దనిపింతుఁ జుమీ చెలి నన్ను నేలినన్‌.
185
క. అని కేళిశుకముఁ బలికిన
మన మలరం గలికి పలికె మాటలతియ్యం
దన మింతంతనఁ గూడని
తన యధరసుధాసమగ్రతం దెలుపంగన్‌.
186
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - dvitIyAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )