కావ్యములు విజయ విలాసము ద్వితీయాశ్వాసము
ఆశ్వాసాంతము
శా. దాక్షిణ్యాకరమూర్తి! షోడశమహాదానాదిపుణ్యక్రియా
దక్షా! యాశ్రిత దీన రక్షణకళా ధౌరంధరీ సత్కృపా
వీక్షా! శాశ్వతకీర్తి వైభవ రమా భృచ్చోళసింహాసనా
ధ్యక్షా! దుర్దమరాట్కిరీటదళనైకాక్షేయ కౌక్షేయకా.
204
క. కలహారంభణకౌతూ
హలపులకిత భుజపరాక్రమార్జిత నానా
జలదుర్గవనీదుర్గ
స్థలదుర్గాహార్య దుర్గసామ్రాజ్యనిధీ!
205
స్రగ్విణి. దుగ్ధవారాశివిద్యోతికీర్తీ! సుధా
భుగ్ధురీణామనాగ్భోగవర్తీ! దయా
దృగ్ధుతాశేషధాత్రీమరున్నిస్స్వతా!
స్నిగ్ధసారస్వత స్సిద్ధసారస్వతా!
206
గద్యము. ఇది శ్రీ సూర్యనారాయణ వరప్రసాద లబ్ధ ప్రసిద్ధ సారస్వత సుధాసార జనిత యశోలతాంకూర చేమకూర లక్ష్మణామాత్యతనయ వినయ ధురీణ సకల కళాప్రవీణాచ్యుతేంద్ర రఘునాథ భూపాలదత్త హస్తముక్తాకటక విరాజమాన వేంకట కవిరాజ ప్రణీతంబయిన విజయవిలాసంబను మహాప్రబంధంబునందుఁ ద్వితీయాశ్వాసమ్‌  
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - dvitIyAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )