కావ్యములు విజయ విలాసము తృతీయాశ్వాసము
చెలులు సుభద్రకు శిశి రోపచారములు గావించుట
క. గుసగుసలఁ బోయి వలపుల
కిసమస లని తెలిసి రసికకిసలయపాణుల్‌
బిసకిసలకుసుమవిసరము
వెసమసలక తెచ్చి శిశిరవిధాలాలసలై.
37
శా. పన్నీట\న్‌ జలకంబు లార్చి చలువల్‌ పైఁ గట్టఁగా నిచ్చి మే
న న్నిండారఁగ జందనం బలఁది విన్నాణంబుగాఁ గప్పురం
పున్నామం బిడి క్రొమ్ముడి\న్‌ విరిసరంబుల్‌ నించి హారావళుల్‌
చన్నుంగ్రేవలఁ దార్చి రప్పుడు చెలుల్‌ చంద్రాస్యకు న్నేర్పునన్‌.
38
సీ. బోటి మధువ్రతంబులకు దండము వెట్టి మకరంద మధరబింబమునఁ జిల్కెఁ
జెలి గంధవహున కంజలిఁ జేసి నెత్తావి పువ్వుగుత్తు లురోజమున నమర్చె
నాళి బిసాహారపాళికిఁ బ్రణమిల్లి నవమృణాళములు బాహువులఁ గూర్చె
సకి కెందలిరుదిండులకు వందన మొనర్చి చిగురుటాకులు పాదయుగళిఁ జేర్చె
 
తే. సరఁగ నిటు లందఱును మీప్రసాద మనుచుఁ బంచసాయకదేవతాబలము నెల్ల
వేఁడికొని తగినట్లు కావించి రపుడు చంచలాక్షికి శిశిరోపచారవిధులు.
39
తే. కలయఁ బన్నీరు చిలికి శ్రీగంధ మలఁది
విరులు పైఁ దార్చ నపు డొప్పెఁ దరుణిమేటి
మగని నరు గెల్వ వలరాచమావటీఁడు
పూజ సేసిన యగ్గజరాజ మనఁగ.
40
ఉ. అంగనగుబ్బచన్మెఱుఁగుటందపు మేలిపసిండికుండలం
బొంగఁ దొడంగెజొబ్బిలఁగఁబూసినగందము తాపవహ్ని 'సం
పంగికటారివీరునకుఁ బాలును బియ్యము లేనిపొంగలో
పొంగ' లటంచు నయ్యలరుఁ బోడులు సారెకు గేలిసేయఁగన్‌.
41
పంచ
చామరము.
మెఱుంగుఁబోఁడి కిట్లు చల్వ మేర మీఱఁ జేసినం
గుఱంగట న్నిలంగరాక కూర్మి వెచ్చ హెచ్చఁగాఁ
దుఱంగలించు చింతతోడ దూఱి పల్కి రంత వే
మఱు\న్‌ మరు\న్‌ మరున్మృగాంకమత్తకోకిలాదులన్‌.
42
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - tR^itIyAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )