కావ్యములు విజయ విలాసము తృతీయాశ్వాసము
అంతర్ద్వీపమున శివుని జాతర
క. అంతటఁ బశుపతిపూజకు
నంతటఁ జాటంగఁ బనిచి హరి యరిగెఁ బ్రలం
బాంతకు వసుదేవుని ము
న్నంతర్ద్వీపమున కేఁగు మని యావెనుకన్‌.
72
క. యదువృష్ణిభోజకులజులు
కదలి రపు డనేక బాలికామణి భూషా
మృదుల పరిధాన పరిమళ
విదిత మహైశ్వర్యధుర్య విభవోన్నతులై.
73
ఉ. ఈగతి నంతరీపమున కెల్లజనంబులతోడ నేఁగి యం
దాగమవేద్యశీలికి నతామరపాళికి నిందుమౌళికిం
ద్యాగము భోగముం జెలులయాటలుపాటలు నిత్యకృత్యమై
సాగఁగఁ జూచుచుండి రల శౌరియు సీరియు సంభ్రమంబునన్‌.
74
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - tR^itIyAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )