కావ్యములు విజయ విలాసము తృతీయాశ్వాసము
యాదవసేన సుభద్రార్జునుల నడ్దగించుట
ఉ. పచ్చని పచ్చడంబు దొర పంపిన త్రోవనె పోవునంతలో
నచ్చటఁ దెల్లవాఱ 'నితఁ డర్జునుఁ, డీమె సుభద్ర వీరిఁ బో
నిచ్చిన మాట వచ్చు బలకృష్ణులచేతఁ' నటంచుఁ దారు తా
రెచ్చటికై పృథుశ్రవసుఁ డేలిక గాఁ గలప్రోలికాపరుల్‌.
140
క. అల బలము లసంఖ్యము లై
యలబలములు చేయుచుండ నప్పుడు కలఁకం
గలకంఠీమణి రిపుమద
కలకంఠీరవుని ధవునిఁ గని విస్మిత యై.
141
పంచ
చామరము.
'హుటాహుటి\న్‌ హలాయుధుండహో! మహోగ్రుండై తనం
తటం దటాన నిప్పు డీవిధం బెఱింగి వచ్చెనో?
ఘటాఘటీల నెల్లఁ ద్రోవఁ గట్టి పట్టఁ బంచెనో
యటో యిటో యెటో భటోద్భటార్భటుల్‌ ఘటిల్లెడున్‌.
142
తే. తేరుగడఁప మాయన్న దిద్దె నన్ను
నేయ నేరిపె వింట నొక్కింత నాకు
నావదినె సత్యభామ ము న్నరక యైన
నిలిచి ము న్నరకాసురు గెలిచెఁ గాదె?'
143
క. అని రాజకన్య గావున
మనమునఁ గలధీరతయును మమతయుఁ దెలుప\న్‌
విని యఁట దరహాసంబున
నునుఁజెక్కిలి చికిలిగోట నొక్కుచు వేడ్కన్‌.
144
క. 'న న్నెవ్వనిఁగా జూచితి?
కన్నియ! నీచేయునంత కార్యం బిట నే
మున్నది? చూడుము చెండెద
ఛిన్నాభిన్నములు కాఁగ సేనల నైనన్‌.
145
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - tR^itIyAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )