కావ్యములు విజయ విలాసము తృతీయాశ్వాసము
సుభద్రాపహరణ వృత్తాంతము తెలిసి బలరాముఁ డాగ్ర హోదగ్రుఁ డగుట
ఉ. అంతట ద్వారకాపురమునందు సభాపరిపాలుఁ డర్జునో
దంతము యాదవుల్‌ దెలియునట్లు హజారమునందు భేరి య
త్యంతరుషాకషాయిత హృదంతరుఁడై చఱపించె మించె ది
గ్దంతిఘటాశ్రవఃపుటభిదాచణ భీషణ భూరిభాంకృతుల్‌.
160
క. ఆనాదము విని హలి మొద
లైన యదూద్వహులు పురికి నరిదెంచి సభా
సూను లయి నరునికపటవి
ధానము మఱి మఱియు నడిగి తప్తాశయు లై.
161
తే. "యతి ననుచు వేషభాషల నటమటించి
పొంచి తఱి వేచి కన్నియఁ గొంచు నరిగె
'దొరఁకు సన్నాసి' యనుమాట తిరము గాఁగ
నర్జునుం డద్దిరా యెంతదుర్జనుండు!
162
శా. ఏతన్మాత్రమె కార్యభార మని పైయెత్తెన్నకే నేఁడు ని
ర్భీతి\న్‌ బాలికఁ గొంచుఁ బోవ నుచితంబే కండగర్వంబు? దు
ర్నీతుల్‌ యాదవవీరసింహములతోనేనా? బలారా! బలా
రాతి ప్రోద్భవుఁడెంత సేసె! నిది తీరా వీరరాణ్మౌళికిన్‌?
163
ఉ. వంచన చేసి యిట్లు చెలువం గొనిపోవఁ బ్రలంబవైరి సై
రించునె? దుర్మదాధిపవరేణ్యులభూములు దున్ని ధూళి గా
వించఁడె? పిండిపిండిగఁ బ్రవీరవిరోధికిరీటరత్నము
ల్దంచఁడె? ఘోరసీరముసలంబుల వ్యర్థములే ధరించుటల్‌?"
164
క. అని కాళిందీభేదనుఁ
డనువాక్య మొకింత విన్న యంతనె మేఘ
ధ్వని గెరలెడు మదకేసరు
లన యోధాగ్రేసరులు మహామత్సరులై.
165
ఉ. 'యాదవవార్ధి వెల్లివిరియ\న్‌ మఱి యాఁగెడుపాటివీరుఁ డి
మ్మేదిని నెవ్వఁ డిందులకు మీరలు గావలె? నేమె చాలమే?
పోదుమె? కట్టి తెత్తుమె? ఋభుప్రభునందనుఁ డెంత? వానితం
డ్రే దురమం దెదిర్చినను రేకు మడంతుము మాటలేటికిన్‌?'
166
తె. అని యుదగ్ర మహాగ్రహావ్యగ్రుఁ డైన
యన్నమాటలు సభవార లన్నమాట
లేమి చవిగామియును దాల్మి యోమి భక్త
జనకుశలకామి యల యదుస్వామి కనియె.
167
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - tR^itIyAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )