కావ్యములు విజయ విలాసము తృతీయాశ్వాసము
బలరాముఁడు సుభద్రార్జునుల వివాహము నతివైభవముగ జరిపించుట
చ. అని ప్రియభాషణంబుల మనోఽబ్జము రంజిలఁ జేయ సంభ్రమం
బున హలి 'సర్వసన్నహనముం దగ ని ట్లెదు రేఁగి పెండ్లి చే
సిన దొర యెందు లేఁ'డనఁగఁ జెల్లెలి ముద్దుమఱందిఁ గోరికల్‌
పెనఁగొనఁ బెండ్లికూఁతుఁగనుఁ బెండ్లికుమారుఁగఁ జేసి వేడుకన్‌.
184
సీ. సకల వాద్యములు బోరు కలంగ నెడమీక నలుఁగులు నులుపాలు నడచుచుండ
నిఖిలబాంధవరాజనికరంబు మేలైన యుడుగరల్‌ గొని వచ్చి పొడగనంగ
నాశ్రిత విద్వత్కవిశ్రేణులు యథేష్ట సంభావనలఁ జాల సంభ్రమింప
విందులఁ గర్పూరవీటికాంబర వసంతముల నెల్ల జనంబు తనివి నొందఁ
 
తే. బ్రియము వినయంబు తాల్మి యోపికయుఁ గల్గి యచ్యుతాగ్రజభీమసేనాగ్రజన్ము
లెంతటిమహాత్ము లని జగం బెంచఁ జేసి రుచితగతి నొప్ప వైవాహికోత్సవంబు.
185
ఉ. అంతట నైదునాళ్లును మహామహిమం దగి దంపతుల్‌ గృహా
భ్యంతర దేవతార్యనతులై తన కర్మిలి మ్రొక్క రుక్మిణీ
కాంతుఁడు వల్కె లేనగవు క్రమ్మఁగ 'మీరిటు లెల్ల కాలము\న్‌
మింతురుగాక శోభనముమీఁదనె శోభనమై ముదంబునన్‌.'
186
క. అని దీవించిన లోలో
ననె ముసిముసినవ్వు లొలయ నమ్రానను లై
తనరిరి వా రామాటకు
పునరభివాదనము చేయుపోల్కి జనింపన్‌.
187
చ. తొలఁకెడు ప్రేమ బందుగులతో మణిపాత్రికలందు నప్పు డు
జ్జ్వలదమృతాన్నముల్‌ కొలముసామికి నప్పనగాఁగఁబండువె
న్నెలబయల\న్‌ భుజించి నెఱనీ టెసఁగ\న్‌ సగపాలు గంబురా
గులికిన కమ్మవీడె మొకకోమలి యీఁ గొని క్రీడివేడుకన్‌.
188
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - tR^itIyAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )