కావ్యములు విజయ విలాసము తృతీయాశ్వాసము
ఆశ్వాసాంతము
ఉ. క్ష్వేళగళైణలాంఛన విజిత్వర శుభ్రయశోవిశాల! ధా
రాళగళన్మద ద్విరదరాజివిరాజిసభాంగణా! ఘనా
వేలగరిష్ఠదానపదవీపరితోషితకాళగౌతమీ
చోళకవిద్విజస్తుతవచోలగ! చోలగమానభంజనా!
238
భుజంగ
ప్రయాతము.
అరాతిక్షమాభృద్భిదాంచత్కృపాణా!
నరాధీశ్వరాకారనాళీకబాణా!
స్థిరానందనా రామసేవాధురీణా!
విరాజచ్చతుష్షష్టివిద్యాప్రవీణా!
239
గద్యము. ఇది శ్రీ సూర్యనారాయణ వరప్రసాద లబ్ధ ప్రసిద్ధ సారస్వత సుధాసార జనిత యశోలతాంకూర చేమకూర లక్ష్మణామాత్యతనయ వినయ ధురీణ సకల కళాప్రవీణాచ్యుతేంద్ర రఘునాథ భూపాలదత్త హస్తముక్తాకటక విరాజమాన వేంకట కవిరాజ ప్రణీతంబయిన విజయవిలాసంబను మహాప్రబంధంబునందుఁ దృతీయాశ్వాసము  
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - vijaya vilAsamu - tR^itIyAshvAsamu - chEmakUra vEMkaTa kavi( telugu andhra )