కవితలు ఆంధ్రప్రశస్తి:
విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
అంకితము
అంకితము
మల్లంపల్లి సోమశేఖరశర్మకు
నీ వనుకోలేదు మఱి నే నిది చెప్పనులేదు కాని అ
న్నా! వినవయ్య నేఁటి కిది నా చిఱుపొత్తము నీకు నంకితం
బై వెలయింపఁజేతు హృదయంబులు నీకును నాకు మాతృ దే
శావిల దుఃఖదారితములై శ్రుతి గల్పె విషాదగీతికన్‌.
'డిగ్రీలు' లేని పాండిత్యంబు వన్నెకు - రాని యీ పాడుకాలానఁ బుట్టి
నీ చరిత్రజ్ఞాన నిర్మలాంభఃపూర - మూషరక్షేత్ర వర్షోదక మయి
చాడీలకు ముఖప్రశంసల కీర్ష్యకు - స్థానమైనట్టి లోకాన నుండి
నీ యచ్ఛతర కమనీయశీల జ్యోత్స్న - అడవి గాసిన వెన్నెలగుచుఁ జెలఁగి
    అంతె కాని గౌరీశంకరాచ్ఛశృంగ
    తుంగము త్వదీయము మనస్సు పొంగి తెలుఁగు
    నాఁటి పూర్వచరిత్ర కాణాచి యెల్ల
    త్రవ్వి తల కెత్తలేదె యాంధ్రజనములకు.
కొదమతుమ్మెద ఱెక్కలఁ గుస్తరించు
మీసముల నీ ప్రసన్న గంభీర ముఖము
కన్నులంటగఁ గట్టినట్లున్న నిన్ను
మఱచి పోలేను జన్మజన్మములకైన
ఇది నీకై యిడినట్టి నా యుపద, మున్నేనాఁడొ ఘాసాగ్రముల్‌
పదనై యాంధ్రవిరోధికంఠ దళన ప్రారంభిసంరంభ మే
చు దినాలన్‌ మఱి తోడిసైనికులమై చూఱాడు ప్రేమంబులో
నిది లేశం బని యైనఁ జెప్పుటకు లేవే నాఁటి స్వాతంత్ర్యముల్‌.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - AMdhraprashasti - Andhra Prashasti - Viswanatha Satyanarayana - aMkitamu - MallaMpalli Somasekhara Sarma Viswanadha Satyanarayana kavi Samrat Kavisamrat gnanapeetha gnanapitha ( telugu andhra )