కవితలు ఆంధ్రప్రశస్తి:
విశ్వనాథ సత్యనారాయణ
నతి
నతి
మీఁదై క్రిందయినారు కాకవులు, సామీచీన్యపద్యాగతుం
డై దూరీకృతశత్రుఁడై మఱియుఁ దానై కైత కొగ్గన్‌ కవుల్‌
లేఁదూడ్లంబలె నీరసంపడిరి, కాళీపాదమంజీర నా
దాదేశంబున మద్గురూత్తముఁడు శబ్దాంభోధి బంధించుచో.
పుడమిని బెక్కు సత్కవులు పుట్టిరి, ముట్టిరి సత్కవిత్వపుం
దొడిమలు, చెళ్ళపిళ్ళకవితోఁ దులతూగెడు వారె? వానలోఁ
దడియనివారు మద్గురువధాన మృదూక్తి మరందధారలోఁ
గడుగనివారు మా కెచటఁ గానఁగరా రిలఁ దెల్గునాఁడునన్‌.
పలు పలుకు లేల, కవితా
లలితాంగికిఁ గొప్పులో నలంకరణమ్ముల్‌
కలిపించిరి, లేజాజులఁ
దెలిమల్లెల తావిపెల్లు దిక్కుల నొరయన్‌.
మా పూర్వాంధ్ర ధరాధినాయక కథా మంజూషికా రత్నగా
థా పద్యావళి పేరి హారి సుమనోదామంబు మాధ్వీక భా
షా పృక్తంబు మహాప్రబంధ రచనాసౌందర్యపున్‌ వాసనల్‌
తీపై క్రమ్మగ నాంధ్రసోదరుల కందిత్తున్‌ గళాంకమ్ముగన్‌.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - AMdhraprashasti - Andhra Prashasti - Viswanatha Satyanarayana - nati Viswanadha Satyanarayana kavi Samrat Kavisamrat gnanapeetha gnanapitha ( telugu andhra )