కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 070. కాంచితి! కాంచితి!
70. కాంచితి! కాంచితి!
కాంచితి కాంచితి భగవంతుని నా
    కన్నులార నేడు
కళ్యాణభాగ్య భాసమానయౌ
కాంతరూపమున కన్నుల బడియెన్‌
పడతీ! పిల్లలు కలరా నీకని
    అడిగితి నేదయతోడన్‌
పాపులయ్యు పశ్చాత్తాపము బడు
ప్రణయనీ జనులె నాబిడ్డ లనెన్‌!
మెలతా! జగతిని నీకెవ్వరైన
    మిత్రులు గలరా యంటిన్‌
మిత్రులౌదు రనె ప్రపంచమందు ప
విత్రవర్తనము గలవా రెల్లన్‌
అతివా నీ ప్రాణనాథు డెవడని
    యంటి నిలువలేక
ఆడుదానివలె హృదయము కానుక
యర్పించినతడె నా నాథు డనెన్‌
కాంచితి కాంచితి భగవంతుని నా
    కన్నులార నేడు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 070. kAMchiti! kAMchiti! - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )