కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 112. భక్తిమార్గము
112. భక్తిమార్గము
వొద్దే యీ వేదాంతమూ
వొద్దూ వొద్దంటే వినవే    వొద్దే...
    ఉన్నదేమో వుణ్ణేవున్నది
    లేనిదేమో లేనేలేదు
    ఉన్నదీ పొమ్మన్నాపోదూ
    లేనిదీ రమ్మన్నారాదూ        వొద్దే...
చూడదగినా క్షేత్రా లున్నవి
ఆడదగినా తీర్థా లున్నవి
పాడదగినా పాటా లున్నవి
వేడదగినా దేవుళ్ళున్నా    రొద్దే...
    జీవితము శాశ్వతము కాదూ
    భావరాజ్యము కంతూలేదూ
    యేవిధానా తుదనెగ్గేమో
    దేవుడూ నిర్మొహమాటంటా
వొద్దే యీ వేదాంతమూ
వొద్దూ వొద్దంటే వినవె!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 112. bhaktimArgamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )