కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 111. ఉత్తుత్త పెళ్ళి
111. ఉత్తుత్త పెళ్ళి
పెళ్ళి పందిట్లోన పెద్దలంతాను
వేంచేసి వున్నారు పెళ్ళికొడు కేడి?
    ముత్యాలముంగిట్లొ ముత్తైదులంతా
    కూచునుండిరి పెళ్ళికూతు రేమాయె?
బాజా భజంత్రీలు పల్లకీవాళ్ళు
కచ్చేరి సావిట్లొ కాచుకున్నారు
    వీధి వీధుల ప్రజలు వేలాదివేలు
    వేచియున్నారైతె పెళ్ళుత్తదేనా?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 111. uttutta peLLi - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )