కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 098. నిర్వాణ సుఖము
98. నిర్వాణ సుఖము
నా మంగళప్రదా! నా చిన్ని తల్లీ!
మరువలేదే నిన్ను మా కన్నతల్లి!
ఉదయాన సూర్యుడీ వదనకాంతులలో
బంగారు నీమేనిచాయలే గందు!
మలమలా మాడ్చేటి మధ్యాహ్న వేళా
గలగలా గలమని క్రింద రాలేటి
పండుటాకులు పాట పాడుతుండంగ
చిట్టి! నీ యేడ్పు విని దద్దరిల్లేను!
పడమటా సూర్యుండు కుంకేటివేళా
సందెకాంతులు కళ్ళ పండగౌవేళా
వికసించి నవ్వేటి బీరపువ్వులలో
చిరునవ్వు నీమోమె చూచిమురిసేను!
వెఱ్ఱిలోకము సద్దు మణిగిన్న వెనుక
మెత్తన్ని మబ్బు పొత్తిళ్ళలో వొదిగి
బజ్జుని మింట వుయ్యాల లూగేటి
చెంద్రుణ్ణి నీ మేని పట్టబొయ్యేను!
మాయదారీ నిద్ర మచ్చు పొడిజల్లి
మనసు గొని దివ్యలోకాలన్ని దిప్పి
తుదకు దయచేసింది నా చిన్నితల్లి!
నీ సన్నిధనియేటి నిర్వాణసుఖము!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 098. nirvANa sukhamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )