కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 002. కోకిల
02. కోకిల
ఈ మావిపై నుండి
ఈవు కూ కూ యంచు
నామావిపై నుండి
ఆపె కూ కూ యంచు
    నేమి బాసల జేతురే!
        కోకిలా!
    యేమి బాసల జేతురే?
ప్రకృతి జన్యంబులై
పరమ రమ్యంబులౌ
భావముల నొండొరుల
ప్రణయ మొల్కెడునట్లు
    పల్కరించుచు నుంటిరే,
        కోకిలా!
    పల్కరించుచు నుంటిరే?
మనుజుల కగమ్యమై
మహితశక్తిం గల్గి
పరమామృతము లొల్క
ప్రణయ వాక్కుల మీరు
    బాస లాడుచు నుంటిరే,
        కోకిలా!
    బాస లాడుచు నుంటిరే?
పరులు విన్నను మీదు
పరువు పోవు నటంచు
పాడు లోకము జూచి
భయమె లేకను వలపు
    పలుకు లాడగ జెల్లునే
        కీకిలా!
    పలుకు లాడగ జెల్లునే?
పరమ ప్రేమస్వరూ
పంబులై లోకాల
పావనంబుల జేయు
ప్రణయకవులౌ మీకు
    పరు లనేవా రుందురే
        కోకిలా!
    పరు లనేవా రుందురే?
చెలియయును నీవలెనె
చివురుటాకుల మెక్కి
చెవులపండువు గాగ
చిలుకంగ గానమ్ము
    చింత నీ కేమున్నదే,
        కోకిలా!
    చింత నీ కేమున్నదే?
చెంత గూర్చుని మోము
చెలువు గుల్కగ వలపు
దెలుపుచుం బలుకంగ
చెలిచెంత లేని నా
    చింత లెన్నడు తీరునే,
        కోకిలా!
    చింత లెన్నడు తీరునే?
పాడవే కోకిలా
పాడవే యింపుగా
ప్రాణముల్‌ హాయిచే
పరవశ మ్మొందగా
    పాట పాడవె తీయగా,
        కోకిలా!
    పాట పాడవె తీయగా?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 002. kOkila - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )