కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 003. తాజ్‌ మహల్‌
03. తాజ్‌మహల్‌
మామిడిచెట్టును అల్లుకొన్నదీ
మాధవీ లతొకటీ
యేమా రెండింటి ప్రేమసంపదా
యింతింతనలేమూ
చూడలేక పాపిష్టి తుపానూ
ఊడబీకె లతనూ
మోడయిపోయీ మామిడిచెట్టూ
మొగము వేలవేసీ
ముచ్చటైన ఆకులు కాయలనే
వెచ్చని కన్నీళ్ళోడ్చీ
పచ్చనాకులా బొమ్మరింటిలో
పండొక్కటి రాల్చీ
మామిడిచెట్టూ మాధవిలతతో
మాయలో గలసింది
కామితమిచ్చే మామిడిపండూ
కవులకు మిగిలింది!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 003. tAj mahal - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )