కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 001. ప్రేమతత్త్వము
01. ప్రేమతత్త్వము
    ఎద మెత్త నౌటకై
    సొదగుందరా అంత
    మది గల యహమ్మంత
    వదలిపోవునురా!
వల పెఱుంగక బ్రతికి
కులికి మురిసేకన్న
వలసి విఫలమ్మొంది
విలపింప మేలురా!
    చెలివలపు లేని నీ
    కలిమి కాల్పనె వినుము
    వలపు దీగెను జీవ
    ఫలము కాయునురా!
ప్రేమకన్నను యెక్కు
వేముందిరా యెల్ల
కామ్య పదవులకన్న
ప్రేమ యెక్కువరా!
    ప్రేమించు సుఖముకై
    ప్రేమించు ముక్తికై
    ప్రేమించు ప్రేమకై
    యేమింక వలయురా!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 001. prEmatattvamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )