కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 004. నాగుల చవితి
04. నాగుల చవితి
నీ పుట్టదరికి నాపాప లొచ్చేరు
పాపపుణ్యమ్ముల వాసనే లేని
బ్రహ్మస్వరూపులౌ పసికూనలోయి!
కోపించి బుస్సలు కొట్టబోకోయి!
    నాగులచవితికీ నాగేంద్ర! నీకు
    పొట్టనిండా పాలు పోసేము తండ్రి!
చీకటిలోన నీ శిరసు తొక్కేము
కసితీర మమ్మల్ని కాటేయబోకు
కోవపుట్టలోని కోడెనాగన్న
పగలు సాధించి మాప్రాణాలు దీకు
    నాగులచవితికీ నాగేంద్ర! నీకు
    పొట్టనిండా పాలు పోసేము తండ్రి!
అర్ధరాత్రీవేళ అపరాత్రీవేళ
పాపమే యెఱగని పసులు తిరిగేని
ధరణికి జీవనాధార మైనట్టి
వాటిని రోషాన కాటేయబోకు
    నాగులచవితికీ నాగేంద్ర! నీకు
    పొట్టనిండా పాలు పోసేము తండ్రి!
అటు కొండ యిటు కొండ ఆ రెంటినడుమ
నాగులకొండలో నాట్యమాడేటి
దివ్యసుందరనాగ! దేహియన్నాము
కనిపెట్టి మమ్మెపుడు కాపాడవోయి!
    నాగులచవితికీ నాగేంద్ర! నీకు
    పొట్టనిండా పాలు పోసేము తండ్రి!
పగలనక రేయనక పనిపాటలందు
మునిగి తేలేటి నా మోహాలబరిణె
కంచెలు కంపలూ గడచేటివేళ
కంపచాటున వుండి కొంప దీకోయి!
    నాగులచవితికీ నాగేంద్ర! నీకు
    పొట్టనిండా పాలు పోసేము తండ్రి!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 004. nAgula chaviti - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )