కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 125. నీటి బుగ్గలు
125. నీటి బుగ్గలు
జీవమా! చెలి నీకై సృజింప బడెనె
అట్టిదానివి నీవెట్టు లవల ద్రోతు?
ధనము ఘన మొకొ? సౌఖ్యసాధనము ఘనమొ
చిత్తమా! నీవె యోచించి చెప్పరాదె!
    చెలియయున్‌ జక్కదనమున చిన్నవౌదు,
    తెలివి గలది సద్గుణశీల, దీపమౌను
    నాదు గృహమున కట్టి యా నాతి విడువ
    చిత్తమా! యెట్లు యోచన జేసితీవు?
చెట్టబట్టెదుగా వేరు చెలి నెవతెనొ
అల్ల యా నాతి మంచి దౌనంచు నీకు
నమ్మక మదేమి? బ్రతికినన్నాళ్ళు కష్ట
కూపమున మున్గి చచ్చిపోగోరుకొనెదె?
    చేతనున్నట్టి ధనమును జేతులార
    పారవేయునె యెంత నిర్భాగ్యుడైన?
    నీటిబుగ్గల నమ్ముకు నేటదుముక
    కొట్టుకొనిపోవె, యో వెర్రి కుట్టి మనమ?
వేగిరము వద్దు, చనవద్దు వెర్రినిబడి,
ప్రేమ మది బూని యోచించు వెనుకముందు
చేతి ధనమును వీడకు చేతులార,
నీటిబుగ్గలపై వలదేట దుముక!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 125. nITi buggalu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )