కవితలు బసవరాజు అప్పారావు గీతాలు 146. ప్రణయ పారవశ్యము
146. ప్రణయ పారవశ్యము
సరుకుచెట్లను గాలి చల్లగా వీచె
వినతయై యొడ్డుకుం జనియె కెరటమ్ము
నల్లనౌ నింగిపై నక్షత్రమొండు
తేజరిల్లెను గొప్పదీపంబువోలె
కర్ణమ్ము జొరదయ్యె కడలిశబ్దమ్ము
శూన్యమ్ములై తోచె చుక్కలుం గాలి
బంగారు నీ కురుల బావుటా నాదు
వక్షస్థలమ్ముపై బర్వియుండంగ.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - basavarAju appArAvu gItAlu - 146. praNaya pAravashyamu - basavarAju appArAvu geetaalu - Basavaraju Appa Rao - Basavaraju Apparao geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )