కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
5. ఆమని
 
ఆమని ప్రొద్దునన్‌ మలయ
    మందలి చందన గంధవాహముల్‌
నా మునివాకిటన్‌ బడి స
    లాములతోడ కవాతు జేసి, ఆ
మ్రామల శాఖికావళుల
    యందున నాట్యము సేసెబో; నిరా
శా మృతజీవులార! మధు
    శాలలలో చషకమ్ము నెత్తుడా!
బ్రతుకులు దీర్ఘరాత్రముల
    భాతి చలింప, విషాద దంష్ట్రలన్‌
చితికి, విశాలమౌ ప్రకృతి
    నింపిన సంపద లెల్ల వీడి, దు
ర్గతిబడి కుందు మానవుల
    కై కవితా మదిరానుపానమే
అతులిత మోహనౌషధము;
    ఆమనిలో చషకమ్ము నెత్తుడా!
అదిగొ! వసంతరాజు, పువు
    టమ్ములతో మరు డేగుదెంచగా,
మృదుల రసాల కౌసుమ ప
    రీమళ వీధుల సాగివచ్చి నా
యెదుట పరాగముల్‌ చిలికె;
    నా ప్రియురాలి నవాధరోష్ఠమం
దెదియొ రదచ్ఛదమ్ము కను
    పించె; సురా చషకమ్ము నొక్కెనో!
నా ప్రియురాలు నందనవ
    నమ్ముల పూవుల అంట్లు తెచ్చి నా
కప్రపుతోటలో మడులు
    కట్టిన; దా కుసుమాల మాలలో
అప్రతిమాన కింపురుష
    హాసములే కనుపించునంట! ప్రే
మప్రసవాలు! మానస సు
    మాలు! ప్రియా దరహాస సూనముల్‌!
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - Amani - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )