కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
40. అదుగో!
 
అదుగో!
అదు గదుగో!
ఉదయ దిశా వదనంలో
కదిలే, మెదిలే
తెల తెల్లని తళుకులలో --
నిశాంతాన నశించిన
విశాల తారకామండలం
ప్రశాంత మృతి
సిత ద్యుతులు!
లోకపు చీకటి చీరెకు
ఆకాశం రైకమీది
చిక్కని చుక్కల పువ్వులు
తళుకు పెట్ట గలిగేనా?
జరీ అంచు మెరిసేనా?
దిక్కులేని పేదవాళ్ళ
డొక్కలలో
పిక్కటిల్లు ఆకలిమంటలతో
నరనరాల పరుగెత్తే
మెరుపు తీగె
లరు గరుగో!
విద్యుద్దీపాల్లో
లండన్‌, వాషింగ్టన్‌
నిండు రాజవీథుల్లో
వెండి కరిగిపోస్తున్నై;
చుక్కలనే
వెక్కిరించివేస్తున్నై.
మజ్జిగ
పజ్జొన్నకూడు; కాకుంటే
సజ్జబువ్వకోసరమై
లజ్జ విడిచి,
చిరిగిన చీరెలతో
ముజ్జగాలు తిరిగే పేదల
ఎంగిలి మెతుకులు
దొంగిలించి
బంగారం
పొంగించిన ధనికుల
మ్రింగాలని
దొంగచాటుగా కాలం
తొంగి చూచె
నదు గదుగో!
హిట్లర్‌, ముసోలినీలు
ఆట్లీ ట్రూమన్ల గొంతులతో
ఓట్లడిగి ప్రభువులై
కోట్లాది పేదల ప్రాణాల్తో
చీట్లాడి
మాట్లాడితే, బాయ్‌
నెట్లు చూపి, ఎన్నాళ్ళు!
అంతరాసియా
గొంతు విచ్చి
పంచానన
పాంచజన్య
గర్జానిధ్వానం
చేసిం దదు గదుగో!
విను
    అదుగో!
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - adugO - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )