కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
30. హిమజ్వాల
 
మాపు సాంతము కురిసిన మంచులోన
రేపు సాంతము మంటలు రేగునంట!
కప్పుకొన దుప్పటీ లేని కవి కలాన
గప్పుమని నిప్పుమంటలు క్రమ్మునంట!
ఏమహామహుడో ప్రజాహితము కోరి
మున్ను చనిపోయె; నాతని మూర్తి చూపి
మా ప్రజల ఆకళులు మాన్పుమాట కల్ల;
మంచులో అగ్నిశిఖ మాటు మణగబోదు.
ఎవ డెరుగు పరిణామమే ఈ జగత్తు
ప్రాణ మని? ఎవ్వడెరుగు నిష్ప్రాణమైన
పాతకాలంపు రాతి స్తంభాలనీడ
కోటి రాచరికాలు దిక్కు దెస లేవు?
నా చెవులలోన రుధిర వీణా కఠోర
ఘోర ఝంకార మేల డాగుకొన జూచె
నో! నిశా హిమానీ తరుణీ నితంబ
లంబివేణిక నగ్నిపుష్పంబు లేలనో!
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - himajvAla - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )