కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
31. ఉస్సురనెదవు
 
ఓసి కూలిదానా! అరుణోదయాన
మంటి తట్ట నెత్తిన బెట్టి మరుగులేని
యెత్తు రొమ్మును పొంగించి యెందుకొరకు
ఉస్సురనెదవు? ఆకాశ ముడికిపోవ?
అంబర చుంబి సౌధముల
    కాయువు పోసెడి నీ శ్రమ ప్రభా
వంబు నెరుంగలేని ధన
    వంతుల బంగరు పళ్ళెరాలలో
అంబలి పోసి త్రాగు సమ
    యంబులు డగ్గరె లెమ్ము! నీ నవా
స్యంబున రుద్రనేత్ర విల
    యాగ్నుల కుంకుమబొట్టు పెట్టుమా!
వ్రాసి వ్రాసి పొత్తములు మాసి నా క
లమ్ములో సిరా యింకి, రక్తమ్ము పోసి
అరుణ తరుణాక్షరాల పద్యాలుకూర్చి
ఆకలికి మాడిపోయెద నీకొఱకయి.
(చార్మినారు వద్ద రాతి కట్టడాల నిర్మాణ సమయమున)
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - ussuranedavu - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )