కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
27. కాలపు కంటిలో
 
కాలపు కంటిలో కరకు
    కత్తులు గ్రుచ్చి, మెరుంగు నెత్తురుల్‌
కాలువ కట్టి తెచ్చి, ధన
    కాళికకున్‌ బలి యిచ్చి, యెన్ని కా
లాలు వరమ్ము లందెదరు
    రా? నిరుపేదల బూది మోమునన్‌
దాలిచి భక్తియుక్తుల స
    దాశివునేన్‌ బులిపించ నెంచుచున్‌?
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - kAlapukaMTilO - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )