కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
28. కిరణాగ్రము
 
ఎందుకు పాడినావు పుల
    కింపని నా హృదయంపుటంగణం
బందున వేణుగీతములు?
    హారతు లెందుల కెత్తినావు? నీ
డెందమె కప్పురంపు పొగ
    లేపి దిశావలయాలలోని దు
ర్గంధము వాపుచుండ? కవి
    రాజ! దరిద్ర పిశాచినీ ప్రభో!
ఈ చీకట్లను దాటి దాటి యెవడో
    యేమో! ప్రభాభాండముల్‌
ప్రాచీ ప్రాంగణమందు చానుపులు చ
    ల్లన్‌ తెచ్చుచున్నాడు; తా
రా చౌర్య మ్మొనరించినాడు; రజత
    ప్రాకారముల్‌ కూల్చి నా
లో చొక్కంపు పసిండి సౌధముల బా
    రుల్‌ తీర్చ నున్నాడురా!
బండవారిన నీళ్ళు కూర్చుండి కదల
వా హిమాచల శిఖర సందోహ మందు;
నీల శిలల ప్రాకారంపు నెఱియలందు
నుండి బాలార్క కిరణమ్ము లురికి రావొ?
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - kiraNAgramu - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )