కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
26. రైతు
 
పంట పొలాలలోన తెల
    వారులు నిద్దుర కాచి, వేకువన్‌
ఇంటికి వచ్చి చల్ది మెతు
    కెంగిలి చేసియొ చేయకో పనుల్‌
వెంటబడంగ కాననము
    వీథుల బోయెడి కాపుబిల్డి! నీ
వంటి స్వయంప్రపోషణ వి
    భావము రాజుల కబ్బజాలునే!
ఎన్ని పుణ్యాలు చేసి జన్మించినావొ!
ఈ ధరాభామినీ మధురాధరాన
అమృత మొలికించినావు నీ హలముతోడ;
హాలికా! వేనవేల దండాలు నీకు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - raitu - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )