కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
35. "ముస్సీ" తటము
 
అచట ప్రాక్పశ్చిమాకాశ మావలించి
నెత్తురులు కక్కుకొన్నది; కుత్తుకలకు
కత్తులను కట్టి ఊరేగు కాలరాజ్ఞి
మాన భంగాల జండాలతో నటించె.
అచట, పాపము, దౌర్జన్య మావరించి
తెలుగుదేశాన నెత్తురుల్‌ చిలికి వేసె;
మత పిశాచము పేదల కుతుక నమిలి
ఉమ్మి వేసెను పిప్పి, లోకమ్ముమీద.
నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల వీణ
తీవియలు తెగి, విరిగి నందించకుండె;
నా తెలుగుజాణ ప్రాణ మానాలు దోచి
ఈ నిజాము పిశాచి కన్నెఱ్ఱచేసె.
మా నరాల నెత్తురు, ప్రవాహాన కలిసి
"ముస్సి"లో పారినది; బుద్ధమూర్తివోలె
మా స్థిరీభూత భావసమాధి వృక్ష
మట్లె నిలిచిన దీనాటికైనగాని.
గెలిచినది గడ్డిపోచ; ముక్కలయిపోయి
మన్ను కరచెను గొడ్డలి; కన్నులోని
వేడి అశ్రువు గెలిచెను; వాడి కత్తి
ఓడిపోయెను; 'ముస్సి' పారాడిపోయె.
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - mussItaTamu - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )