కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
7. రుధిరసంధ్య
 
పూచిన మోదుగుంబువుల
    పుక్కిటినుండి వసంతరాజు ర
క్తాచమనంబుసేయు సమ
    యం బిది; సాంధ్యపరాగరాగ గో
రోచన కాంతిపుంజిత వి
    రోచన లోచన రోచిరుజ్జ్వలం
బై, చరమాచలాగ్ర శిఖ
    రాంతర దంతురమై చెలంగెడిన్‌.
ధుమధుమ లాడసాగినవి
    తూరుపుదారుల మోదుగుం బువుల్‌;
బొమ ముడివెట్టి యాడినవి
    పొన్నలు, గన్నెరు కన్నె మొక్కలున్‌;
ఘుమఘుమ లాడిపోయినది
    కుంకుమ పూ జవరాలు; మాధవీ
ప్రమద యొయారియై నదికి
    పక్కగ మావిని కౌగిలించెడిన్‌.
వెచ్చని కంటినీటి నిక
    పిండెద నా కలమందునుండి; క్రొ
వ్విచ్చిన మావిపూలు గురి
    వెట్టి అనంగుడు బాణమేసె; గో
ర్వెచ్చని పారిజాతములు
    విచ్చెను యౌవనసీమలందు; నా
బిచ్చపుగుండె ప్రేయసిని
    వేడును కౌగిలిభిక్ష పెట్టగా.
అగ్నిజ్వాలిక వోలిక
నగ్నముగా నాట్యమాడు నవవాసంతో
ద్విగ్న పలాశప్రసవా
లగ్న జపాలక్త రక్తరమ కనిపించెన్‌.
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - rudhirasaMdhya - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )