కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
17. సంధ్యాలయమూర్తి
 
లయసంధ్యా శివమూర్తి; హే ప్రలయవే
    ళా రుద్రమూర్తే! భవ
న్నయన జ్వాలలో జరా మరణ బా
    ధా రాక్షసుల్‌ బూదియై
పయనించున్‌; నవసాంధ్య పద్మకళికా
    ప్రత్యగ్రరాగోదయ
ప్రియ గంగా శివమూర్తి; బ్రోవగను రా
    వే చంద్రచూడామణీ!
నాగావళీ దివ్య భోగ రాగమ్ముల
    బాహువల్లికలందు బడసినావు!
హాలాహలాయాత కీలావళీ పూత
    గళమందు నీలమ్ము కట్టినావు;
భంగ రంగానంగ శృంగార గంగాన
    దీ వారి కోకారి దింపినావు;
ప్రళయాగ్ని నగ్నధారా కాంతిపూరమ్ము
    ఫాలభాగమునందు దాలిచితివి;
రుద్రమూర్తీ! భవద్రమ్య రుచ్య దేహ
కాంతిలో అప్సరసలకే కన్నుకుట్టె;
పార్వతీదేవి నీ దివ్యపాదసీమ
తనదు యౌవన మెల్ల అర్పణము చేసె.
కాలికి గజ్జె కట్టికొని
    కావిమెఱుంగల సందె గద్దెపై
మేలి గజాజినాంబరము
    మేన ధరించి అనేకరీతి నృ
త్యాలను సేతువంట! తల
    యందలి ప్రేయసి నూచుదంట! సం
ధ్యా లయమూర్తి! నాట్యకళ
    యందున లోకము మోసపుత్తువే!
నీ నీలాలక బంధ మందలి భవా
    నీ గాంగ రంగత్తరం
గానన్‌ బాల శశాంకమూర్తి అమృత
    స్నానమ్ములన్‌ జేయు న
య్యా! నీ కింకిణికా కుణుక్కుణు రవం
    బాలించి బ్రహ్మాండమే
ఆనందమ్మున నృత్య మాడును మహా
    త్మా! నాగభూషావిభో!
నీ సుకుమార పాదముల
    నింగి కురంగధరుండు వెన్నెలల్‌
దోసిట బోసి తెచ్చి అమ
    రుల్‌ పులకింపగ తానమార్చు; వి
న్యాస విలాస హాసముల
    నాట్యము చేసెడి నీ కరాంగుళీ
ప్రాసములో అనంగుడు జ
    రామరణమ్ములు దక్కి నిక్కెడిన్‌.
కుడి హస్తమ్మున శూల మెత్తెదవు, ది
    క్కుల్‌ పిండిగా ఢక్క చ
ప్పుడు గావింతు మరొకహస్తమున; ని
    ప్పుల్‌ గ్రక్కు నీ కంటిలో
పిడుగుల్‌ పిల్లలు పెట్టుకొన్నవి; మహా
    మేఘావళీ గర్జనల్‌
గుడుగుంచమ్ముల నాడుకొన్నవి, శిరః
    కోకారి! నీ ఢక్కలో.
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - saMdhyAlayamUrti - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )