కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
12. వాసంతిక
 
ఓ వాసంత కుమారి! నీ పెదవులం
    దూరెన్‌ మరందాంబు ధా
రా వాఃపూరము; త్రావినాడ పుడిసి
    ళ్ళన్‌, చెంబులన్‌, బిందెలన్‌;
రావే, నా హృదయంపు సైకత ధరా
    రంగాన పొంగారి శో
భా వాల్లభ్యము నగ్గలింపుము; మధు
    ప్రాభాతిక స్వామినీ!
నీ నును బుగ్గలందు రమ
    ణీ! అరుణారుణ బాలభాను డే
లా నటనార్థియై ఉదయ
    రాగమునన్‌ పరువెత్తి వచ్చు? ప్ర
స్థానిత తీక్ష్ణతన్‌ చెలగి
    తాండవ మాడును? నా కలంపు వి
న్నాణముతో రచింతు లల
    నా! నును చెక్కులపైని కావ్యముల్‌.
పచ్చని చెట్టుక్రింద తెల
    వారక ముం దొకనాడు నీవు నేన్‌
వచ్చితి మొక్కమారుగ; భ
    వత్సుకుమార కరాంగుళీయకం
బిచ్చితి, నాదు వ్రేలునకు
    పెట్టితి; వెన్నడు నన్ను వీడకో
వెచ్చనివాడ; యంచు శల
    విచ్చితి వో మధు కన్యకా మణీ!
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - vAsaMtika - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )