కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
13. వసంత కుమారిరాక
 
నా వాసంత కుమారి వచ్చినది వీ
    ణా వాదనానంద సం
ధ్యా వీచీ పరిజల్పిత స్తన యుగీ
    నాభి ప్రదేశాలతో;
నా వాసంత కుమారి విచ్చినది పు
    న్నాగ ప్రసూనాంబర
శ్రీవిన్యాసముతోడ నా కొరకు కాం
    చీ కింకిణీ నాదయై.
కంకణ కింకిణీ చకచ
    క ప్రణినాదముతోడ వచ్చి నా
వంక నెదిర్చి చూచినది
    పంకజపాణి దృగంచలాన సా
యం కమలాలయ ప్రసవ
    హాస విలాసము కానుపించె, సా
లంకృత కన్యవోలె, రతి
    రాజకుమారిక వోలె చూపడెన్‌.
ఆయమ నా హృదంతర వి
    హాయస వీధుల కప్పుకొన్న జ్యో
త్స్నేయ శశాంకమో? దశది
    శీ విశదోజ్జ్వల సుప్రభాత దే
శీయ మనోజ్ఞరాగ రవి
    సింధుర బంధురకాంతి బింబమో?
ఏ ఉపమానమున్‌ తొలక
    రింపదు నా హృదయోర్వరాతలిన్‌.
అట నివసింతమా! సఖి? న
    వారుణ పల్లవికా రసాల ని
ష్కుటముల గూడు కట్టికొని
    కోయిల కూయిడుచోట, కోటి సం
కటములు మాటువెట్టి, వడ
    గాడ్పుల యేడ్పులు దాటి, శీతలో
త్కట జలపాత తీరముల
    కాలము వేలము వేసి, కొందమా?
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - vasaMtakumArirAka - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )