కవితలు దాశరథి కవితలు రుద్రవీణ
10. అగ్నికుంకుమము
 
ఓసి, కూలిదానా! నవాభ్యుదయ వేళ
మంటి తట్ట నెత్తినబెట్టి మరుగులేని
యెత్తు రొమ్మును పొంగించి యెందుకొరకు
ఉస్సురనెదవో ఆకాశ ముడికిపోవ?
అంబర చుంబి సౌధముల కాయువు బోసెడి నీశ్రమప్రభా
వంబు నెరుంగలేని ధనవంతుల బంగరు పళ్లెరాలలో
అంబలిపోసి త్రావు సమయమ్ములు డగ్గరె లెమ్ము! నీ నవా
స్యంబున రుద్రనేత్ర విలయాగ్నుల కుంకుమ బొట్టుపెట్టుమా.
వ్రాసి వ్రాసి పొత్తమ్ములు మాసి, నా క
లమ్ములో సిరా ఇంకి రక్తమ్ము పోసి
అరుణ తరుణాక్షరాల కావ్యాలు కూర్చి
ఆకలికి మాడిపోయెద, నీకొరకయి.
'పేదను, ధర్మభిక్షమును పెట్టు' మటంచు, తపించుచున్న జీ
ర్ణోదర మెత్తిచూప, తృణమో పణమో పడవేయ తృప్తితో
పోదు రటన్న కాలములె పోయెను; పేదల రక్తమాంసముల్‌
గాదెల స్వర్ణమై నిలువగా, ధనవంతుని యాజమాన్యమా!
లేదు, లేదు చల్లారగా లేదు, పేద
వాని గుండియలోని శ్మశాన వహ్ని;
కాల్చివేయును, బంగారు గద్దె లెక్కి
పేదలను సిగరెట్లుగా పీల్చువారి.
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - rudravINa - agnikuMkumamu - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )