కవితలు దాశరథి కవితలు రుద్రవీణ

రుద్రవీణ (1950)

ప్రకాశిక - పండిత చిలుకూరి శ్రీరాములు

అంకితము  
01. మంగళగీతి 02. మూర్ఛన
03. రససమాధి 04. ఉషస్సుందరి
05. మేలుకొలుపు 06. స్వామి పూజ
07. పచ్చని గడ్డిపై 08. వీర తెలంగాణము
09. ముక్త భూమి 10. అగ్నికుంకుమము
11. సుప్రభాతం 12. రానున్నది
13. రుధిరపక్షులు 14. కవాటం
15. మహాగీతం 16. రుధిరదీపిక
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - rudravINa - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya Dasharadhi Krishnamacharya ( telugu andhra )