కవితలు దాశరథి కవితలు రుద్రవీణ
02. మూర్ఛన
 
దొంతరలైన మబ్బులకు త్రోవలు చూపెడి మించుకాగడా
చెంత మనోజ్ఞ కావ్యము రచించు కవిన్‌ ననుజూచి భావనా
సంతతి నాగసర్పముల చాడ్పున వచ్చి నటించుచుండ వా
యింతును రుద్రవీణ! నటియింతును పశ్చిమ దిక్తటమ్ములన్‌.
కుంతలముల్‌ కపోలములకున్‌ దగులన్‌, నయనాంచలమ్ములన్‌
దొంతరలై నవాశ్రువులు తొన్క ప్రతీక్షణలో నిశాదివం
బెంతయు వంతతో కినియు నిద్ధమతిన్‌ ప్రియురాలి గూర్చి ప
ల్కింతును రుద్రవీణపయి ఈహిత సాంత్వన గేయమాలికల్‌.
చింతల తోపులో కురియు చిన్కులకున్‌ తడిముద్దయైన బా
లింత యొడిన్‌ శయించు పసిరెక్కల మొగ్గనువోని బిడ్డకున్‌
బొంతలు లేవు కప్పుటకు; బొంది హిమంబయిపోవు నేమొ? వా
యింతును రుద్రవీణ పయి నించుక వెచ్చని అగ్నిగీతముల్‌.
గొంతుకలెండి, డొక్కలకు కొంచెము గంజియు లేకపోయినన్‌
పంతము నెగ్గగావలెను; ప్రాణము పోయినగూడ సమ్మెగా
వింతు మటంచు ఆకట తపించెడి పేదల గూర్చి నేను మ్రో
గింతును రుద్రవీణ; పలికింతును విప్లవ గీతికావళుల్‌.
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - rudravINa - mUrChana - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )